Terms and Conditions

Ι. Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχει το νόμιμο δικαίωμα να πωλεί την υπηρεσία New Media Track (εφεξής η Υπηρεσία), η οποία συλλέγει πληροφορίες από το Διαδίκτυο (Internet), τις επεξεργάζεται, τις αναλύει και τις ποσοτικοποιεί με βάση λέξεις-κλειδιά. Η Υπηρεσία βασίζεται στη συνεργασία του πρώτου των συμβαλλόμενων με εταιρίες του εξωτερικού που διαθέτουν την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία.

ΙΙ. O Χρήστης ασκεί νόμιμα επιχείρηση με αντικείμενο εκτός των άλλων την Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας

ΙΙΙ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ο Πωλητής αποφάσισε να παραχωρήσει και δια του παρόντος παραχωρεί στoν Χρήστη ο οποίος αποδέχεται την προς αυτήν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας, με τους παρακάτω όρους, αντάλλαγμα και συμφωνίες:

 1. Αντικείμενο. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και ο καθορισμός των όρων υπό τους οποίους ο Πωλητής παραχωρεί το δικαίωμα στο Χρήστη, και αυτός αποδέχεται, να χρησιμοποιεί για τις επιχειρηματικές του ανάγκες την Υπηρεσία.
 2. Σκοπός. Οι συμβαλλόμενες εταιρίες δηλώνουν αμοιβαία και ρητά ότι η σύναψη της παρούσας και η δια αυτής παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας στο Χρήστη αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο αποδελτίωση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου και συνομολογούν ότι ο σκοπός αυτός ορίζεται και αναφέρεται στο εξής στην παρούσα ως «ο Σκοπός Χρήσης».
 3. Πρόσβαση στο Σύστημα: Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις παραμέτρους αναφορικά με το πάροχο διαδικτυακής πρόσβασης από τις εγκαταστάσεις του ή και μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης όπως: ταχύτητα πρόσβασης και εύρος ζώνης καθώς και για την έκδοση του φυλλομετρητή  διαδικτύου (browser) όσον αφορά την ομαλή πρόσβαση στο σύστημα. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση απρόσκοπτης και αδιάλειπτης παροχής του συνόλου των παροχόμενων υπηρεσιών με τα συστήματα που χρησιμοποιεί την διαδικτυακή του πρόσβαση. Ο Πωλητής εξασφαλίζει επίσης άμεση υποστήριξη στις περιπτώσεις που παρουσιαστούν δυσλειτουργίες στην πρόσβαση και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη κατά το δυνατόν αποκατάσταση της πρόσβασης στο σύνολο των υπηρεσιών.
 4. Διαθεσιμότητα: Η Υπηρεσία θα έχει 99% μέσο χρόνο διαθεσιμότητας ανά έτος με εξαίρεση τις περιόδους προγραμματισμένων συντηρήσεων με την αυτονόητη επιφύλαξη ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το Χρήστη, αναφορικά και μόνο από τις εγκαταστάσεις του ή από την όποια απομακρυσμένη πρόσβασης επιλέξει προς τις Υπηρεσίες. Οι συντηρήσεις είτε προγραμματισμένες είτε έκτακτες, γίνονται κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης μέσω ανάρτησης  στην ειδική ενότητα «επικοινωνίας» η οποία βρίσκεται στο μέσα σύστημα στο οποίο έχει πρόσβαση ο Χρήστης.
 5. Ανανέωση Εκδόσεων: Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ανανεώσεις – αναβαθμίσεις εκδόσεων αλλά δεν συμπεριλαμβάνουν νέες – καινούργιες λειτουργικότητες οι οποίες και θα πωλούνται ξεχωριστά.
 6. Δημιουργία και Διαχείριση Λέξεων Κλειδιά: Η δημιουργία των λέξεων κλειδιά είναι ευθύνη του Χρήστη. Στο Χρήστη δίνεται πρόσβαση για τη δημιουργία και τη διαχείριση των λέξεων κλειδιά. Ο Πωλητής θα βοηθήσει στον καθορισμό αυτών των λέξεων αν και εφόσον απαιτηθεί.
 7. Εκπαίδευση Χρηστών: Συμπεριλαμβάνονται στην τιμή δυο εκπαιδευτικά σεμινάρια των δύο ωρών ανά έτος. Η εκπαίδευση θα παρέχεται στα γραφεία του Πωλητή. Επιπλέον εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη (δημιουργία επιπλέον queries) είναι διαθέσιμη με έξτρα κόστος. Το κόστος ανέρχεται σε 100€ ανά ώρα και προϋποθέτει έγγραφη συμφωνία των μερών.
 8. Προσβασιμότητα: Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να θεσπίσει και να ορίσει διαδικασία πρόσβασης στην Υπηρεσία η οποία απαιτεί την χρήση κωδικών και συνθηματικών και στην περίπτωση αυτή και τα δύο εδώ συμβαλλόμενα μέρη θα φέρουν την υποχρέωση να μη ανακοινώσουν τους κωδικούς αυτούς σε οποιονδήποτε τρίτον και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη και αποτροπή κάθε διαρροής των κωδικών αυτών. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση της Υπηρεσίας ούτε να επέμβει στο software confιguration της πλατφόρμας εκτός εάν προηγουμένως έχει τύχει προηγούμενης έγγραφης έγκρισης εκ μέρους του Πωλητή.
 9. Πρόωρη Λύση: Σε περίπτωση λύσεως της συμβάσεως για οποιοδήποτε λόγο πριν από την  προβλεπόμενη λήξη της ο Χρήστης υποχρεούται να εξοφλήσει τον Πωλητή για τις μέχρι εκείνη την στιγμή παρασχεθείσες υπηρεσίες. Η εκκαθάριση θα λάβει χώρα εντός 15 εργασίμων ημερών από την καταγγελία της σύμβασης κατόπιν συννενόησης μεταξύ των λογιστηρίων των αντισυμβαλλομένων.
 10. Ευθύνη: Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή άμεσες επακόλουθες ζημιές του Χρήστη, οι οποίες προήλθαν από την χρήση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας ο Χρήστης δικαιούται να αναζητήσει από τον Πωλητή την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν υποστεί από αυτή την αιτία.
 11. Όλοι οι όροι της παρούσας χωρίς εξαίρεση συνομολογούνται ουσιώδεις και η τυχόν παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
 12. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας είναι δυνατή και επιτρέπεται μονάχα με έγγραφο που θα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και θα προσαρτάται στην παρούσα.
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this page