Terms and Conditions

Ι. Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχει το νόμιμο δικαίωμα να πωλεί την υπηρεσία New Media Track (εφεξής η Υπηρεσία), η οποία συλλέγει πληροφορίες από το Διαδίκτυο (Internet), τις επεξεργάζεται, τις αναλύει και τις ποσοτικοποιεί με βάση λέξεις-κλειδιά. Η Υπηρεσία βασίζεται στη συνεργασία του πρώτου των συμβαλλόμενων με εταιρείες του εξωτερικού και του εσωτερικού που διαθέτουν την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία.

ΙΙ. O Χρήστης ασκεί νόμιμα επιχείρηση με αντικείμενο εκτός των άλλων την Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

ΙΙΙ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ο Πωλητής αποφάσισε να παραχωρήσει και δια του παρόντος παραχωρεί στoν Χρήστη ο οποίος αποδέχεται την προς αυτήν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας, με τους παρακάτω όρους, αντάλλαγμα και συμφωνίες:

 1. Αντικείμενο: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και ο καθορισμός των όρων υπό τους οποίους ο Πωλητής παραχωρεί το δικαίωμα στο Χρήστη, και αυτός αποδέχεται, να χρησιμοποιεί για τις επιχειρηματικές του ανάγκες την Υπηρεσία.
 2. Σκοπός: Οι συμβαλλόμενες εταιρείες δηλώνουν αμοιβαία και ρητά ότι η σύναψη της παρούσας και η δια αυτής παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας στο Χρήστη αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο αποδελτίωση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου και συνομολογούν ότι ο σκοπός αυτός ορίζεται και αναφέρεται στο εξής στην παρούσα ως «ο Σκοπός Χρήσης».
 3. Πρόσβαση στο Σύστημα: Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις παραμέτρους αναφορικά με το πάροχο διαδικτυακής πρόσβασης από τις εγκαταστάσεις του ή και μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης όπως: ταχύτητα πρόσβασης και εύρος ζώνης καθώς και για την έκδοση του φυλλομετρητή  διαδικτύου (browser) όσον αφορά την ομαλή πρόσβαση στο σύστημα.
 4. Διαθεσιμότητα: Η Υπηρεσία θα έχει 99% μέσο χρόνο διαθεσιμότητας ανά έτος με εξαίρεση τις περιόδους προγραμματισμένων συντηρήσεων με την αυτονόητη επιφύλαξη ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το Χρήστη, αναφορικά και μόνο από τις εγκαταστάσεις του ή από την όποια απομακρυσμένη πρόσβασης επιλέξει προς τις Υπηρεσίες. Οι συντηρήσεις είτε προγραμματισμένες είτε έκτακτες, γίνονται κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης μέσω ανάρτησης  στην ειδική ενότητα «επικοινωνίας» η οποία βρίσκεται στο μέσα σύστημα στο οποίο έχει πρόσβαση ο Χρήστης.
 5. Ανανέωση Εκδόσεων: Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ανανεώσεις – αναβαθμίσεις εκδόσεων αλλά δεν συμπεριλαμβάνουν νέες – καινούργιες λειτουργικότητες οι οποίες και θα πωλούνται ξεχωριστά.
 6. Δημιουργία και Διαχείριση Λέξεων Κλειδιά: Η δημιουργία των λέξεων κλειδιά είναι ευθύνη του Χρήστη. Στο Χρήστη δίνεται πρόσβαση για τη δημιουργία και τη διαχείριση των λέξεων κλειδιά.
 7. Εκπαίδευση Χρηστών: Συμπεριλαμβάνονται στην τιμή δυο εκπαιδευτικά σεμινάρια των δύο ωρών ανά έτος. Η εκπαίδευση θα παρέχεται στα γραφεία του Πωλητή. Επιπλέον εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη (δημιουργία επιπλέον queries) είναι διαθέσιμη με έξτρα κόστος. Το κόστος ανέρχεται σε 100€ ανά ώρα και προϋποθέτει έγγραφη συμφωνία των μερών.
 8. Προσβασιμότητα: Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να θεσπίσει και να ορίσει διαδικασία πρόσβασης στην Υπηρεσία η οποία απαιτεί την χρήση κωδικών και συνθηματικών και στην περίπτωση αυτή και τα δύο εδώ συμβαλλόμενα μέρη θα φέρουν την υποχρέωση να μη ανακοινώσουν τους κωδικούς αυτούς σε οποιονδήποτε τρίτον και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη και αποτροπή κάθε διαρροής των κωδικών αυτών. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση της Υπηρεσίας ούτε να επέμβει στο software confιguration της πλατφόρμας εκτός εάν προηγουμένως έχει τύχει προηγούμενης έγγραφης έγκρισης εκ μέρους του Πωλητή.
 9. Πρόωρη Λύση: Σε περίπτωση λύσεως της συμβάσεως για οποιοδήποτε λόγο πριν από την  προβλεπόμενη λήξη της ο Χρήστης υποχρεούται να εξοφλήσει τον Πωλητή για τις μέχρι εκείνη την στιγμή παρασχεθείσες υπηρεσίες. Η εκκαθάριση θα λάβει χώρα εντός 15 εργασίμων ημερών από την καταγγελία της σύμβασης κατόπιν συννενόησης μεταξύ των λογιστηρίων των αντισυμβαλλομένων.
 10. Ευθύνη: Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή άμεσες επακόλουθες ζημιές του Χρήστη, οι οποίες προήλθαν από την χρήση της υπηρεσίας.
 11. Προστασία Χρήστη: Το περιεχόμενο του Twitter και οι πληροφορίες που προέρχονται απο το περιεχόμενο του Twitter δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή εν γνώση να απεικονιστούν, διανεμηθούν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να γίνουν διαθέσιμοι σε:  1) οποιοδήποτε δημόσιο τομέα (ή οποιαδήποτε οντότητα που παρέχει υπηρεσίες σε τέτοιους τομείς) για σκοπούς επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε: (α) διερεύνηση ή παρακολούθηση των χρηστών του Twitter ή του περιεχομένού τους · και (β) παρακολούθηση, ειδοποίηση ή άλλη παρακολούθηση ευαίσθητων συμβάντων (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε διαμαρτυρίες, πορείες ή κοινοτικές συναντήσεις) · 2) οποιοδήποτε δημόσιο τομέα (ή οποιαδήποτε οντότητα που παρέχει υπηρεσίες σε τέτοιους τομείς) του οποίου η πρωταρχική λειτουργία ή αποστολή περιλαμβάνει διεξαγωγή παρακολούθησης ή συλλογής πληροφοριών · 3) οποιαδήποτε οντότητα για τον σκοπό της διεξαγωγής ή παροχής παρακολούθησης, ανάλυσης ή έρευνας που απομονώνει μια ομάδα ατόμων ή οποιοδήποτε άτομο για οποιοδήποτε παράνομο ή μεροληπτικό σκοπό ή με τρόπο που δεν συνάδει με τις λογικές προσδοκίες για την ιδιωτικότητα των χρηστών μας · 4) οποιαδήποτε οντότητα, τμήμα ή προφίλ ατόμων βασισμένα στην υγεία (συπεριλαμβανόμενης της εγκυμοσύνης), αρνητική οικονομική θέση ή κατάσταση, πολιτικές σχέσεις ή πεποιθήσεις, φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σχέσεις ή πεποιθήσεις, σεξουαλική κατάσταση ή σεξουαλικό προσανατολισμό, συνδυκαλιστική συμμετοχή, δεδομένα που σχετίζονται με οποιοδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική διάπραξη εγκλήματος, ή οποιαδήποτε ευαίσθητη κατηγορία προσωπικών πληροφοριών απαγορευμένων δια νόμου. Αν το προσωπικό επιβολής του νόμου αιτεί πληροφορίες για το Twitter ή των χρηστών του για την χρήση σε μια εν εξελίξει έρευνα, πρέπει να παραπεμφθούν στο Twitter’s Guidelines for Law Enforcement το οποίο βρίσκεται στο https://t.co/le.
 12. Κυβερνητική Χρήση: Εάν έχετε σκοπό να προβάλλετε, διανείμετε ή άλλως διαθέσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο του Twitter σε τελικούς χρήστες που είναι ή που ενεργούν για λογαριασμό οποιασδήποτε οντότητας που σχετίζεται με την κυβέρνηση (καθένας από αυτούς είναι “Κυβερνητικός Τελικός Χρήστης”), θα πρέπει να προσδιορίσετε όλους αυτούς τους Κυβερνητικούς Τελικούς Χρήστες όταν υποβάλετε αυτήν την περίπτωση χρήσης για έλεγχο στο Twitter και στη συνέχεια θα ειδοποιήσετε αμέσως το Twitter εγγράφως για κάθε νέο κυβερνητικό τελικό χρήστη και το Twitter θα έχει το δικαίωμα να σας απαγορεύσει να διαθέσετε το Περιεχόμενο του Twitter σε οποιονδήποτε τέτοιο κυβερνητικό τελικό χρήστη. Η Τεχνολογία του Twitter και το Περιεχόμενο του Twitter είναι “εμπορικά αντικείμενα”, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στα 48 C.F.R. 2.101, που αποτελείται από “εμπορικό λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών” και “εμπορική τεκμηρίωση λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή”, καθώς τέτοιοι όροι χρησιμοποιούνται στην 48 C.F.R. 12.212. Οποιαδήποτε χρήση, τροποποίηση, παράγωγο, αναπαραγωγή, κυκλοφορία, απόδοση, εμφάνιση, αποκάλυψη ή διανομή της Τεχνολογίας του Twitter ή του Περιεχομένου του Twitter από οποιαδήποτε κρατική οντότητα απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Επιπλέον, οποιαδήποτε χρήση από κυβερνητικές οντότητες των ΗΠΑ πρέπει να είναι σύμφωνη με την 48 C.F.R. 12.212 και την 48 C.F.R. 227.7202-1 έως 227.7202-4. Εάν χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο του Twitter στην Επίσημη Ιδιότητά σας ως υπάλληλος ή αντιπρόσωπος μιας οντότητας των ΗΠΑ, του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν είστε νομικά σε θέση να αποδεχθείτε την αποζημίωση, τη δικαιοδοσία, τον τόπο εγκατάστασης ή άλλες ρήτρες του παρόντος, τότε αυτές οι ρήτρες δεν ισχύουν για την εν λόγω οντότητα αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ανάδοχος / κατασκευαστής είναι το Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια 94103.
 13. Όλοι οι όροι της παρούσας χωρίς εξαίρεση συνομολογούνται ουσιώδεις και η τυχόν παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
 14. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας είναι δυνατή και επιτρέπεται μονάχα με έγγραφο που θα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και θα προσαρτάται στην παρούσα.
 15. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ως αποκλειστικώς αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που αφορά την ύπαρξη ή το κύρος του παρόντος, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό και γενικότερα για κάθε διαφορά σχετιζόμενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το παρόν συνομολογούνται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

 

 

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this page